​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Các Hiệp định/ Thoả thuận ký kết:

Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật; Thỏa thuận hợp tác Dầu khí; Thoả thuận hợp tác giữa hai phòng Thương mại và Công nghiệp (2007); Hiệp định hợp tác lao động; Biên bản ghi nhớ v/v thành lập quỹ đầu tư giữa Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và Quỹ đầu tư Ca-ta (2008); Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định hợp tác Hàng không (3/2009); Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học; Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai ngân hàng Nhà nước; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước và Tổng cục đầu tư Ca-ta (1/2012); Thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Ca-ta về Phòng ngừa và đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia (5/2014); Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực Tư pháp; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Phòng Thương mại & Công nghiệp (12/2014).

(Tháng 10/2015)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​