​​​​

Đại sứ quán CHXHCNVN tại Nhà nước Ca-ta

Địa chỉ: Villa 236, street 801, zone 66, Doha, Qatar

Điện thoai:  (+974) 4412 8480; (+974) 4412 8365; (+974)  77697206 (BHCD)

Fax: (+974) 4412 8370​

Email: vietnamembassy.doha@gmail.com or vnemb.qa@mofa.gov.vn

Website: www.vnembassy-doha.mofa.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​